تبلیغات
مطلب های جالب انگلیسی با ترجمه ی فارسی - داستان انگلیسی با ترجمه
The only source of knowledge is experience

داستان انگلیسی با ترجمه

جمعه 13 بهمن 1391 ساعت 16 و 53 دقیقه و 14 ثانیه

نویسنده : majid 66

Two soldiers were in camp. The first one's name was George, and the second one's name was Bill. George said, 'Have you got a piece of paper and an envelope, Bill?'

Bill said, 'Yes, I have,' and he gave them to him.

Then George said, 'Now I haven't got a pen.' Bill gave him his, and George wrote his letter. Then he put it in the envelope and said, 'Have you got a stamp, Bill?' Bill gave him one.

Then Bill got up and went to the door, so George said to him, 'Areyou going out?

Bill said, 'Yes, I am,' and he opened the door.

George said, 'Please put my letter in the box in the office, and ... ' He stopped.

'What do you want now?' Bill said to him.

George looked at the envelope of his letter and answered, 'What's your girl-friend's address?'


دو سرباز در یك پادگان بودند. نام اولی جرج بود، و نام دومی بیل بود. جرج گفت: بیل، یك تیكه كاغذ و یك پاكت نامه داری؟

بیل گفت: بله دارم. و آن‌ها را به وی داد.

سپس جرج گفت: حالا من خودكار ندارم. بیل به وی خودكارش را داد، و جرج نامه‌اش را نوشت. سپس آن را در پاكت گذاشت و گفت: بیل، آیا تمبر داری؟ بیل یك تمبر به او داد.

در آن هنگام بیل بلند شد و به سمت در رفت، بنابراین جرج به او گفت: آیا بیرون می‌روی؟

بیل گفت: بله، می‌روم. و در را باز كرد.

جرج گفت: لطفا نامه‌ی مرا در صندوق پست بیاندازید، و ... . او مكث كرد.

بیل به وی گفت: دیگه چی می‌خواهی؟

جرج به پاكت نامه‌اش نگاه كرد و گفت: آدرس دوست دخترت چیه؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -